• Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về thống kê ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê (TK) là gì, các phương pháp nghiên cứu TK, vai trò của TK, một số khái niệm thường dùng trong TK, khái quát quá trình nghiên cứu TK,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p lrchueuni 20/02/2016 56 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định DL cần thu thập, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp, các kỹ thuật (phương pháp) lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p lrchueuni 20/02/2016 55 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng tần số, đồ thị phân phối tần số (histogram) và đa giác tần số, biểu đồ thân và lá, đồ thị thanh và đồ thị hình tròn, biểu đồ pareto. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p lrchueuni 20/02/2016 46 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0" cung cấp cho người học các thông tin: Vai trò và mục tiêu của học phần, tài liệu học tập, yêu cầu học tập, kiểm tra đánh giá, phương pháp học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p lrchueuni 20/02/2016 65 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 11 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 11 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 11: Hồi quy và tương quan đơn biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Làm quen với hồi quy, mô hình hồi quy tuyến tính đơn, tương quan tuyến tính, tương quan giữa các biến định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p lrchueuni 20/02/2016 56 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: ANOVA" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p lrchueuni 20/02/2016 58 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 7: Ước lượng các tham số của tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng trung bình tổng thể, ước lượng tỷ lệ tổng thể, xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng, ước lượng trên 2 tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p lrchueuni 20/02/2016 50 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 13: Chỉ số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về chỉ số, chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc, chỉ số không gian (chỉ số địa phương),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p lrchueuni 20/02/2016 54 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối của trung bình mẫu, phân phối của tỷ lệ mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p lrchueuni 20/02/2016 42 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 10 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 10 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 10: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon về trung vị của một tổng thể, kiểm định dấu và hạng Wilcoxon trên 2 tổng thể trường hợp lấy mẫu cặp, KĐ Kruskal - Wallism,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p lrchueuni 20/02/2016 52 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 8: Kiểm định giả thuyết về tham số của tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung về kiểm định, KĐ giả thuyết trên một tổng thể, KĐ giả thuyết trên hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p lrchueuni 20/02/2016 46 0

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 12 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 12 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 12: Hồi quy tuyến tính đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể đa biến, phương trình hồi quy tuyến tính mẫu đa biến, hồi quy với biến đầu vào định tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p lrchueuni 20/02/2016 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số